Home
   
Lijepa Naša
   
USTAŠA
   
Hrvatski Ponos
   
HRvatski-Vojnik™
   
†Bleiburg†
   
Download
   
Sveze
 
   
 
 
franjotudman
Tuðman, Franjo,
hrv. dravnik, politicar i povjesnicar (Veliko Trgovište, 14. V. 1922 - Zagreb, 10. XII. 1999). Osnovnu školu pohaðao je u Velikom Trgovištu od 1929. do 1933., a gimnaziju u Zagrebu od 1934. do 1941. Školovanje je nastavio na Višoj vojnoj akademiji u Beogradu od 1955. do 1957. U cin generala Jugoslavenske narodne armije (JNA) promaknut je 1960. Godine 1965. doktorirao je povijesne znanosti na Filozofskom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu na temu Uzroci krize monarhisticke Jugoslavije od ujedinjenja do sloma 1941. Godine 1992. izabran je za redovnog èlana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.


Tijekom gimnazijskih dana aktivno je sudjelovao u ljevièarskom nacionalnom pokretu, zbog èega je godine 1940. bio zatvoren. Od 1941. do 1945. aktivno sudjeluje u partizanskom antifašistièkom pokretu u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Od sijeènja 1945. radi u Beogradu kao jedan od hrvatskih predstavnika u Vrhovnom štabu Narodnooslobodilaèke vojske (VŠ NOV) i Partizizanskih odreda Jugoslavije (POJ), a nakon rata, do godine 1961., u Glavnoj personalnoj upravi Ministarstva narodne obrane i u Generalštabu JNA. Godine 1961. na osobni zahtjev napušta djelatnu vojnu slubu i posveæuje se znanstvenoj karijeri. Iste godine vraæa se u Zagreb gdje osniva Institut za historiju radnièkog pokreta Hrvatske (danas Hrvatski institut za povijest), èiji je ravnatelj do godine 1967. Od 1963. do 1967. izvanredni je profesor na Fakultetu politièkih nauka u Zagrebu (danas Fakultet politièkih znanosti). Predavao na sveuèilištima u Èehoslovaèkoj, Italiji, Njemaèkoj, Austriji, Kanadi i SAD-u. Od 1962. do 1967. predsjednik je Komisije za meðunarodne odnose i èlan sekretarijata Glavnog odbora Socijalistièkog saveza radnognaroda Hrvatske (GO SSRNH), a od 1965. do 1969. narodni zastupnik u Prosvjetno-kulturnom vijeæu Sabora SR Hrvatske i predsjednik Odbora za znanstveni rad. Godine 1967. bio je zbog protivljenja nametanju kompleksa krivice hrvatskome narodu zbog Nezavisne Drave Hrvatske u Drugome svjetskom ratu, kao i zbog kritike slubenoga broja jasenovaèkih rtava, bio je iskljuèen iz Saveza komunista Jugoslavije (SKJ), primoran napustiti mjesto ravnatelja Instituta za historiju radnièkog pokreta Hrvatske, uklonjen sa zagrebaèkog Sveuèilišta i umirovljen. Zbog sudjelovanja u hrvatskom nacionalnom pokretu potkraj1960-ih i poèetkom 1970-ih komunistièke su ga vlasti zatvorile u lepoglavsku kaznionicu. Godine 1972. bio je osuðen na dvije godine zatvora (odsluio devet mjeseci), a u veljaèi 1981. na tri godine zatvora (sijeèanj 1982. - veljaèa 1983./svibanj 1984. - rujan 1984.) i zabranu svakoga javnog djelovanja u razdoblju od pet godina zbog intervjua švedskoj i njemaèkojteleviziji te francuskom radiju, u kojima je kritizirao postojeæi politièki poredak. Nakon što mu je godine 1987.vraæena putovnica, odlazi na turneju meðu hrvatske iseljenike u sjevernoamerièke ieuropske zemlje radeæi napovezivanju hrvatskog iseljeništva i Hrvatske radi stvaranja hrvatskoga nacionalnog i demokratskog pokreta. Povratkom u zemlju, godine 1989. s istomišljenicima osniva Hrvatsku demokratsku zajednicu (HDZ). Pobjedivši s HDZ-om na prvim višestranaèkim izborima za Sabor SR Hrvatske u travnju i u svibnju 1990., 30. svibnja 1990. biva izabran za predsjednika Predsjedništva SR Hrvatske, a nakon promjene Ustava, 2. kolovoza 1992. i 15. lipnja 1997. za predsjednika Republike Hrvatske. Tu je dunost obnašao do smrti.

Od 1990. do 1999. imao je kljuèan utjecaj na hrvatskoj vanjskoj i unutrašnjojpolitici. Tijekom politièkog raspadaSocijalistièke Federativne Republike Jugoslavije godine 1990. zagovarao je reformu jugoslavenske federacijske zajednice u savez konfederalnih drava, dok je istodobno jaèao dravnu i obrambenu sposobnost Hrvatske. Kada je Srbija uz pomoæ JNA otvoreno podrala srpske pobunjenike u Hrvatskoj te im se pridruila u otvorenoj agresiji na Hrvatsku godine 1991., on im se suprotstavio organiziranom hrvatskom vojnom silom. U proljeæe i ljeto 1995. Hrvatska je vojska pod njegovim zapovjedništvom u akcijama "Bljesak" i "Oluja" oslobodila velike dijelove okupiranoga hrvatskog teritorija. Godine 1997. politièkom je akcijom pregovaranja s meðunarodnom zajednicom uspio mirno reintegrirati Hrvatsko podunavlje u politièko-teritorijalni sastav Republike Hrvatske, èime je uspostavio cjelovitost Republike Hrvatske u meðunarodno priznatim granicama i formalno završio dugogodišnji rat. U odnosu prema Bosni i Hercegovini vodio je politikuzaštite hrvatskih interesa, koja se zbog razvoja vojnih i politièkih prilika tijekom rata u Bosni i Hercegovini razvijala od vojnog savezništva s bosanskohercegovaèkim muslimanima protiv srpske agresije tijekom godine 1992. i 1993., podravanja bosanskohercegovaèkih Hrvata u sukobima s bosanskohercegovaèkim muslimanima tijekom 1993., obnovom savezništva s bosanskohercegovaèkim muslimanima i stvaranjem Federacije Bosne i Hercegovine godine 1994. i slanjem hrvatske vojske u Bosnu i u Hercegovinu tijekom 1995. koja je uništila srpsku vojnu silu i omoguæila uspostavu nove, "daytonske" Bosne i Hercegovine, kao zajednice triju ravnopravnih naroda.

U znastvenoj i kulturnoj karijeri bio je redaktor i pomocnik glavnog urednika Vojne enciklopedije, suradnik i redaktor enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, èlan uredništva vojno-teorijskog casopisa Vojno delo, glavni i odgovorni urednik èasopisa Putevi revolucije, èlan izdavaèkog odbora èasopisa Forum i Hrvatski tjednik, èlan Upravnog i Izvršnog odbora Matice hrvatske 1970-ih godina, predsjednik Povijesne komisije Matice hrvatske od 1970., èlan Društva hrvatskih knjievnika od 1970. i Hrvatskog centra PEN-a od 1987. Poèasni je doktor Sveuèilišta Jolla iz San Diega od 1990. U svojim znanstvenim istraivanjima bavio se poviješæu Hrvatske u 20. stoljeæu te razvojem vojne doktrine opæenarodne obrane i prava svakog naroda na vlastitu vojsku, èime je došao u sukob s centralistièko-hegemonistièkim strukturama poslijeratne Jugoslavije.
 

SLOBODA i MIRKostenlose Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!